Questions about MS? Call us on 0808 800 8000
5 hands palms down on a wooden surface seen from above

Recriwtio i’r Bwrdd a’r cyngor

Mae cael arweinyddiaeth Bwrdd cadarn ac effeithiol yn hanfodol i’n llwyddiant. Ac mae gwrando ar yr hyn sydd bwysicaf i’n cymuned yn holl bwysig i’r effaith a gawn.

Cymraeg | English

Rydym yn chwilio am bobl sy’n meddu ar brofiad helaeth o farchnata a chodi arian i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae gan ymddiriedolwyr ran holl bwysig i’w chwarae i bennu ein cyfeiriad strategol, cefnogi a herio’r Grŵp Gweithredol, a gosod a chynnal ein gwerthoedd a’n diwylliant. 

Rydyn ni hefyd yn recriwtio cadeiryddion cyngor yn lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Mae ein cynghorau cenedlaethol yn llais i’n cymuned ym mhedair gwlad y Deyrnas Unedig, ac maent yn gweithredu fel llysgenhadon ac eiriolwyr i bobl y mae MS yn effeithio arnynt.   

Dyddiad olaf i gyflwyno cais - 5pm, 28 Mehefin 2021 

Gair Amdanon ni 

Rydym yn ariannu gwyddonwyr arweiniol y byd wrth iddynt chwilio am driniaethau newydd. Rydym yn sicrhau bod pawb yn gallu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau arbenigol i’w helpu i fyw’n dda gydag MS. Codwn ein llais gyda’n gilydd, i sicrhau bod pawb yn cael gwrandawiad a bod eu hawliau’n cael eu hamddiffyn. Cefnogwn ein gilydd drwy amseroedd anodd a dathlwn gyda’n gilydd drwy amseroedd da. Sicrhawn nad oes neb yn teimlo’n unig. 

Gyda’n gilydd, rydym yn gymuned o bobl sy’n byw gydag MS, yn ffrindiau, teuluoedd, gofalwyr, gwyddonwyr, ymchwilwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ymgyrchwyr a gwirfoddolwyr.  

Y llynedd gwariom dros £23 miliwn ar wneud gwahaniaeth i’n cymuned MS ledled y Deyrnas Unedig – mae’n gamp aruthrol ac ystyried effaith y pandemig ar ein sefyllfa ariannol. 

Y Gymdeithas MS yn 2021 

O ddechrau 2020, mae’r pandemig wedi amharu ar bob rhan o’n bywydau. Fel sefydliad, rydym wedi gweld newidiadau aruthrol yn y ffordd y gweithiwn gyda’n gilydd, a chafwyd effaith nas gwelwyd ei bath o’r blaen ar ein sefyllfa ariannol. 

Yn ystod y pandemig, safom ysgwydd wrth ysgwydd gyda’n cymuned. Fe wnaethom fanteisio ar bŵer a chyfle technoleg digidol i gefnogi a chysylltu â phobl, a sicrhaom fod eu llais yn cael gwrandawiad. Mae’n hanfodol nad ydym yn colli’r momentwm hwn. Rydym eisiau cefnogi ac ymgysylltu â mwy o bobl, a dod i’w hadnabod yn well. Ac er mwyn bod yn gymuned MS wir gynhwysol, mae arnom angen cyrraedd grwpiau na chânt gefnogaeth na chynrychiolaeth ddigonol yn ein gwaith. 

Yn 2021, byddwn yn lansio ein harlwy ymgysylltu newydd i’n helpu i gyrraedd llawer mwy o bobl a galluogi pawb i gael y wybodaeth y mae arnynt ei heisiau a’i hangen gennym mewn ffordd sy’n gweithio iddyn nhw. A byddwn yn helpu ein cydweithwyr a’n gwirfoddolwyr i fabwysiadu ein diwylliant a’n gwerthoedd, a’n ffordd o weithio sy’n meithrin amrywiaeth, cynhwysiant ac ymgysylltiad.

Fuon ni erioed mor agos i atal MS nag ydyn ni heddiw. Yn 2021, byddwn yn parhau â cham cyhoeddus ein Hapêl Stopio MS i godi £100 miliwn i wneud gwaith ymchwil i MS. A byddwn yn lansio Octopus, y platfform treialon clinigol o’r radd flaenaf a fydd yn profi nifer o gyffuriau ar unwaith er mwyn gallu canfod yn gyflymach ba rai sy’n arafu neu’n atal y clefyd rhag gwaethygu.

Rydym yn gweithio gyda’n cymuned i gyd-gynhyrchu cefnogaeth a gwasanaethau newydd, a chaiff y gwaith hwnnw ei ysgogi gan yr hyn sydd bwysicaf iddyn nhw ym mhob cam datblygu. Ac rydyn ni’n dwysau ein hymdrechion i ddylanwadu ar wasanaethau MS a ddarperir gan y GIG ac eraill fel bod pawb yn gallu cael y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen.

Gwyddom ein bod yn gryfach wrth gydweithio ag eraill sy’n rhannu ein gweledigaeth. Rydym yn ystyried partneriaethau strategol a fydd yn ein helpu i gael yr effaith fwyaf a gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau.

Mae hyn oll a mwy o’n blaenau wrth inni ailadeiladu dros y blynyddoedd nesaf. Mae’n glamp o dasg. Ond gyda’n gilydd, mae’r gymuned MS yn rym unigryw a phwerus i sicrhau newid cadarnhaol. Ymunwch â ni. A gyda’n gilydd, fe wnawn atal MS.