Questions about MS? Call us on 0808 800 8000
5 hands palms down on a wooden surface seen from above

Recriwtio’r Bwrdd a’r Cyngor

Mae arweinyddiaeth Bwrdd cryf ac effeithiol yn hanfodol i’n llwyddiant. Ac mae gwrando ar yr hyn sydd bwysicaf i’n cymuned yn hollbwysig i’r effaith a gawn.

Cymraeg | English

Amdanom ni

Rydym yn ariannu gwyddonwyr o safon ryngwladol yn eu hymdrechion i ganfod triniaethau newydd. Rydym yn gwneud yn siŵr bod pawb yn cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau arbenigol i’w helpu i fyw’n dda ag MS. Rydym yn codi llais gyda’n gilydd i wneud yn siŵr bod llais pawb yn cael ei glywed a bod eu hawliau’n cael eu diogelu. Rydym yn helpu ein gilydd ar adegau anodd ac yn dathlu gyda’n gilydd pan fydd pethau’n mynd yn dda. Rydym yn gwneud yn siŵr nad oes yn rhaid i neb deimlo eu bod ar eu pen eu hunain.

Gyda’n gilydd rydym yn gymuned o bobl sy’n byw ag MS, yn ffrindiau, teuluoedd, gofalwyr, gwyddonwyr, ymchwilwyr, gweithwyr iechyd proffesiynol, ymgyrchwyr, a gwirfoddolwyr.

Y llynedd gwariwyd dros £23 miliwn gennym i gael effaith ar ran ein cymuned MS ym mhob rhan o’r DU – tipyn o gamp o ystyried effaith y pandemig ar ein sefyllfa ariannol.

Y Gymdeithas MS yn 2021 a 2022

Ers dechrau 2020, mae’r pandemig wedi cael effaith ar bob agwedd ar ein bywydau. Fel sefydliad, rydym wedi gweld newidiadau enfawr yn y ffordd rydym yn gweithio â’n gilydd, ac ni welwyd effaith debyg ar ein sefyllfa ariannol.

Yn ystod y pandemig, rydym wedi sefyll ysgwydd wrth ysgwydd â’n cymuned. Rydym wedi defnyddio pŵer a chyfleoedd technoleg ddigidol i gysylltu a helpu pobl, a gwneud yn siŵr bod eu llais yn cael ei glywed. Mae’n hanfodol nad ydym yn colli’r momentwm hwn. Rydym am ymgysylltu a cheisio helpu mwy o bobl, a dod i’w hadnabod yn well. Ac i fod yn gymuned MS wirioneddol gynhwysol, mae angen inni estyn llaw at grwpiau nad ydynt ar hyn o bryd yn cael digon o gymorth a chynrychiolaeth yn ein gwaith.

Yn 2021, lansiwyd For you, ein cynllun ymgysylltu newydd i’n helpu i gyrraedd llawer mwy o bobl ac i alluogi pawb i gael yr wybodaeth maent ei heisiau a’i hangen, mewn ffordd sy’n addas ar eu cyfer. Ac rydym yn helpu ein cydweithwyr a’n gwirfoddolwyr i fabwysiadu ein diwylliant a’n gwerthoedd, a ffyrdd o weithio sy’n meithrin cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac ymgysylltiad.

Nid ydym erioed wedi bod mor agos at atal MS ag yr ydym heddiw. Yn 2021, buom yn parhau â cham cyhoeddus ein Hapêl Stop MS i godi £100 miliwn tuag at ymchwil MS. A lansiwyd Octopus, ein platfform treialon cyntaf yn y byd a fydd yn rhoi prawf ar sawl cyffur ar unwaith i gyflymu’r broses o ganfod y rhai a all arafu neu wyrdroi datblygiad y clefyd.

Rydym yn gweithio â’n cymuned i gydgynhyrchu gwasanaethau a chymorth newydd, sy’n cael ei ysgogi gan yr hyn sydd bwysicaf iddynt ym mhob cam o’r datblygiad. Ac rydym yn gwella sut yr ydym yn dylanwadu ar wasanaethau MS a ddarperir gan y GIG ac eraill fel y bydd pawb yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Gwyddom ein bod yn gryfach pan fyddwn yn cydweithio ag eraill sy’n rhannu ein gweledigaeth. Rydym yn edrych ar bartneriaethau strategol a fydd yn ein helpu i gael mwy o effaith ac i wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau.

Mae hyn i gyd a mwy o’n blaenau wrth inni ddal ati i adeiladu ar gynlluniau cyffrous a llwyddiannau yn 2022. Mae hi’n gryn dasg. Ond, gyda’i gilydd mae’r gymuned MS yn rym unigryw a chryf dros newid positif. Ymunwch â ni. A gyda’n gilydd, mi allwn atal MS.

 

Gwnewch gais am y rôl hon ar ein gwefan bwrpasol