Questions about MS? Call us on 0808 800 8000
5 hands palms down on a wooden surface seen from above

Recriwtio i’r Bwrdd a’r cyngor

Mae cael arweiniad cryf ac effeithiol gan y Bwrdd yn hanfodol i’n llwyddiant. Ac mae gwrando ar beth sydd bwysicaf i’n cymuned yn hanfodol i’r effaith rydym ni’n ei chael.

Cymraeg | English

Ar hyn o bryd rydym ni’n chwilio am bobl i ymuno â’n cynghorau cenedlaethol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Rydym ni hefyd yn recriwtio cadeirydd cyngor i arwain ein Cyngor yng Nghymru. Mae ein cynghorau cenedlaethol yn ein helpu i gyrraedd ymhellach i’r gymuned MS ym mhob un o wledydd y DU. Rydym ni’n gweithredu fel llysgenhadon dros ein hachos ac yn galluogi pobl y mae MS yn effeithio arnyn nhw i rannu beth sydd bwysicaf iddyn nhw. Mae’r cynghorau’n helpu i gyflawni ein strategaeth a’n cynlluniau cenedlaethol, ac yn cyfrannu at ddealltwriaeth y Bwrdd o flaenoriaethau a materion sy’n ymwneud â gwlad benodol.

Bydd y ceisiadau’n cau am 5pm dydd Gwener 29 Hydref

Amdanom ni

Rydym ni’n ariannu gwyddonwyr sydd gyda’r gorau yn y byd wrth iddyn nhw chwilio am driniaethau newydd. Rydym ni’n gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau arbenigol i’w helpu i fyw’n dda gydag MS. Rydym ni’n siarad gyda’n gilydd, i wneud yn siŵr bod llais pawb yn cael ei glywed a bod hawliau pobl yn cael eu diogelu. Rydym ni’n cefnogi ein gilydd pan fydd pethau’n anodd ac yn dathlu gyda’n gilydd pan fyddan nhw’n dda. Rydym ni’n gwneud yn siŵr nad oes yn rhaid i unrhyw un deimlo ar ei ben ei hun.

Gyda’n gilydd, rydym ni’n gymuned o bobl sy’n byw gydag MS, ffrindiau, teuluoedd, gofalwyr, gwyddonwyr, ymchwilwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ymgyrchwyr a gwirfoddolwyr.

Y llynedd, fe wnaethom ni wario dros £23 miliwn ar greu effaith yn ein cymuned MS ar draws y DU - cyflawniad enfawr o ystyried effaith y pandemig ar ein sefyllfa ariannol.

Y Gymdeithas MS yn 2021

Ers dechrau 2020, mae’r pandemig wedi tarfu ar bob rhan o’n bywydau. Fel sefydliad, rydym ni wedi gweld newidiadau enfawr yn y ffordd rydym ni’n gweithio gyda’n gilydd, ac effaith na welwyd ei thebyg o’r blaen ar ein sefyllfa ariannol.

Yn ystod y pandemig, rydyn ni wedi sefyll ochr yn ochr â’n cymuned. Fe wnaethom ni harneisio pŵer a chyfleoedd technoleg ddigidol i gysylltu a chefnogi pobl, a gwneud yn siŵr bod eu lleisiau’n cael eu clywed. Mae’n hanfodol nad ydym ni’n colli’r momentwm hwn. Rydym ni eisiau ymgysylltu â mwy o bobl a gallu eu cefnogi, a dod i’w hadnabod yn well. Ac er mwyn bod yn gymuned wirioneddol gynhwysol o MS, mae angen i ni gyrraedd grwpiau sy’n cael eu tangefnogi a’u tangynrychioli yn ein gwaith.

Yn 2021, fe wnaethom lansio For You, ein cynnig ymgysylltu newydd i’n helpu i gyrraedd llawer mwy o bobl a galluogi pawb i gael yr wybodaeth maen nhw ei heisiau a’i hangen gennym ni a hynny mewn ffordd sy’n gweithio iddyn nhw. Ac rydym ni’n annog ein cydweithwyr a’n gwirfoddolwyr i gofleidio ein diwylliant a’n gwerthoedd, a ffyrdd o weithio sy’n meithrin amrywiaeth, cynhwysiant ac ymgysylltiad.

Dydyn ni erioed wedi bod yn nes at atal MS nag ydyn ni heddiw. Yn 2021, fe wnaethom barhau â cham cyhoeddus ein Hapêl Stopio MS i godi £100 miliwn ar gyfer ymchwil MS. Ac fe wnaethom ni lansio Octopus, ein llwyfan treialon clinigol cyntaf yn y byd a fydd yn profi nifer o gyffuriau ar unwaith i gyflymu’r broses o ddarganfod y rheini sy’n arafu neu’n gwrthdroi datblygiad y clefyd.

Rydym ni’n gweithio gyda’n cymuned i gydgynhyrchu gwasanaethau a chymorth newydd, yn seiliedig ar beth sydd bwysicaf iddyn nhw yn ystod pob cam o’r datblygiad. Ac rydym ni’n gwella’r ffordd rydyn ni’n dylanwadu ar wasanaethau MS sy’n cael eu darparu gan y GIG a mudiadau eraill er mwyn i bawb allu cael gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw.

Rydym ni’n gwybod ein bod ni’n gryfach pan fyddwn ni’n gweithio ag eraill sy’n rhannu ein gweledigaeth. Rydym ni’n archwilio partneriaethau strategol a fydd yn ein helpu i gynyddu ein heffaith a gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau.

Mae hyn a mwy o’n blaenau wrth i ni ailadeiladu dros y blynyddoedd nesaf. Mae’n dasg fawr. Ond gyda’i gilydd, mae’r gymuned MS yn rym unigryw a phwerus ar gyfer newid cadarnhaol. Ymunwch â ni. Gyda’n gilydd, fe wnawn ni atal MS.