Cyngor Cymru

Cymraeg | English

 

Mae Cyngor MS Society Cymru yn cynrychioli ac yn gweithio ar ran pobl sydd yn byw gydag MS yng Nghymru.

Mae’r Cyngor hefyd yn gweithio ochr yn ochr â’r tîm staff a changhennau yr MS Society yng Ngymru i atal MS. Mae’n atebol i fwrdd ymddiriedolwyr DU y Society.

Cyfarfodydd

2019

  • Dydd Sadwrn 10 Awst (Gwesty Future Inns, Bae Caerdydd)
  • Dydd Sadwrn 12 Hydref (Ramada Plaza, Wrecsam) Swyddi Gwag

Aelodau’r cyngor

Huw Roberts – Cadeirydd

Gweinidog ydw i yng Nghapel y Bedyddwyr Penuel, Llwchwr, yn dilyn 43 blynedd yn gweithio mewn addysg, a orffennodd fel pennaeth ac yn olaf fel prif reolwr addysg o fewn Castell Nedd a Phort Talbot.

Mae fy mywyd gwaith wedi seilio ar yr egwyddor o ddarparu’r cyfleoedd bywyd gorau i bawb, ac fel aelod o Gyngor Cymru, mae’n fraint cael fy ethol fel Cadeirydd o MS Cymru gan fy nghymheiriaid.

Mae’n bwysig fod neges yr MS Society yn cael ei chyfathrebu yn effeithiol i amlygu MS o fewn o gymuned ehangach, yn lleol ac yn genedlaethol.

Rydym yn rhannu ein bywydau a’n cyfleoedd gydag optimistiaeth realistig ac rydym yn aelodau gweithredol o’r TwoCann Tuesday Local Group yn Abertawe.

Naomi Manton - Is-Gadeirydd

Ges i fy niagnosio gydag MS yn 2005 ond dydw i ddim wedi gadael i hyn reoli fy mywyd. Rydw i wedi datblygu rôl genedlaethol o fewn yr Agenda Cymorth Dinasyddion, ac yn gyd-gadeirydd o Gynghrair Cymru ar gyfer Cymorth a Gyfarwyddir gan Ddinasyddion (W.A.C.D.S.).

Rydw i’n cyfranogi mewn cyfarfodydd y cyngor ac yn cyfrannu at ddabtlygiad Cymorth a Gyfarwyddir gan Ddinasyddion yng Nghymru. Rydw i’n Swyddog Cymorth ar gyfer cangen Sir y Fflint yr MS Society, ac wedi sefydlu cyfarfod rheolaidd ar gyfer pobl ifanc. Drwy’r rôl hon, dwi’n gallu hysbysu pobl am waith yr MS Society a sut mae’n gallu helpu pobl gydag MS.

Rydw i’n ymrwymedig i helpu’r MS Society o ran cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r cyflwr.

Ann Jones

Ges i ddiagnosis o MS Eilaidd sy’n Gwaethygu yn 2001, ac fel canlyniad i hyn mae gen i ddealltwriaeth o MS a’r effeithiau o fyw gyda’r cyflwr. Dwi bob amser yn cael fy synnu gan faint o bobl sydd yn dal i fod yn anymwybodol o’r problemau a brofir gan bobl gydag MS.

Ar hyn o bryd, fi yw ysgrifennydd cangen Rhondda Cynon Taff a Merthyr o’r MS Society. Yn y rôl honno, dwi’n cynrychioli’r aelodaeth ac eraill a effeithir gan MS yn y gymuned. Dwi’n gwneud hyn drwy drefnu digwyddiadau codi arian sydd nid yn unig yn codi arian ond hefyd yn cynyddu ymwybyddiaeth o waith yr MS Society.

Mae rôl y cyngor yn un bwysig a dwi’n gobeithio y bydd fy sgiliau a phrofiad yn helpu i mi gyfrannu, hyd yn oed mewn ffordd fach.

Y Parch. Nanette Lewis-Head

Fel gwirfoddolwr newydd dwi’n dysgu llawer, ond dwi wedi cael ffrindiau sydd yn byw gydag MS ers blynyddoedd. Mae fy nghefndir yn y proffesiwn gofalu yn gysylltiedig ag ymwybyddiaeth gyhoeddus o anghenion pobl.

Dwi’n benderfynol hefyd i chwilio am gymorth cymunedol, ac i ddenu sylw at grwpiau lleiafrifol sydd weithiau yn teimlo nad yw eu hanghenion yn cael eu hystyried.

Dwi’n barod i siarad ar ran pobl eraill, a chwarae fy rhan mewn sicrhau’r gorau o ran gwasanaethau iechyd a chymorth i aelodau, wrth adeiladu ar y sylfeini gwych sydd yn eu lle yn barod.

Terry Moseley

Cafodd fy ngwraig ei diagnosio gydag MS ym 1987 a des i yn ofalwr llawn-amser iddi 8 blynedd yn ôl, pan oeddwn yn ymddeol o fy swydd fel rheolwr prosiect i Lywodraeth Cymru.

Am y 6 blynedd ddiwethaf, dwi wedi bod yn Gadeirydd cangen Pen-y-Bont a’r Rhanbarth ac roeddwn yn Ysgrifennydd cyn hynny. Felly, mae gen i ddealltwriaeth wych o effaith MS ar unigolyn a’u teulu.

Byddwn yn falch i wasanaethu’r gymuned MS fel aelod o Gyngor Cymru.